AvisLegal

Avis Legal

Apartaments Turistics El Buner

Apartaments Turistics El Buner, Edf. El Buner , La Cortinada AD300 , Andorra

EGHUT : 931468D

BHTuristics S.L.U. Edf El Buner Tel: +376 800  460

1. Dades identificatives

BHTURISTICS S.L.U és titular i encarregada de l’explotació, de la gestió i el funcionament de la pàgina web: https://elbuner.com  i https://bhturistics.com

El conjunt de la pàgina web, pàgines i continguts són propietat d’BHTURISTICS S.L.U.

• Responsable: BHTURISTICS S.L.U.

• Domicili social: Avinguda de la Posa Edf. EL Buner,La Cortinada-Ordino,

• Correu Electrònic: admin@bhturistics.com

2. Objecte

El prestador, responsable del web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb la intencionalitat de donar compliment a les obligacions que disposa la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2012, així com donar informació a tots els usuaris del lloc web respecte a les condicions d’accés i ús a la pàgina web, del qual és Apartaments Turistics El Buner i BHTURISTICS S.L.U.

BHTURISTICS, propietària dels dominis de https://bhturistics.com/ i https://elbuner.com , utilitzades per la correcta gestió de reserva d’habitacions, i dels diferents serveis que presta l’entitat així com els serveis.

Tota persona que accedeixi al lloc web, assumeix el paper d’usuari, adquirint el compromís de dur a terme l’observació i el compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació. L´accés al lloc web implica l´acceptació de les condicions establertes en aquest avís legal.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació i textos legals del lloc web, sense que hi hagi obligació de preavís o posada en coneixement dels usuaris, entenent aquestes obligacions com a suficients amb la publicació del lloc web del prestador. Si no accepteu les condicions d’accés i ús, haureu d’abstenir d’utilitzar aquest lloc web i el seu contingut.

3. Utilització de la pàgina web

L’ús de la web es gratuït i la visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la web, així com de la informació relativa als seus serveis i activitats, atès que és el responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es faci de els productes i aplicacions.

Tot i així, es prohibeix l’ús de la pàgina web per dur a terme activitats contràries a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes altres usuaris o tercers sense autorització; els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb fins de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació didentitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus dactivitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els fitxers dels servidors de la pàgina web. Davant de qualsevol problema que es pugui produir als servidors i sistemes de seguretat de la pàgina web com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la pàgina web en l’administració i el desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets altres usuaris.

A més, adquireix el compromís d’abstenció a utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesiu dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol altra manera puguin ocasionar danys, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o fins i tot, no permeteu l’ús dels continguts a altres usuaris o de qualsevol altre usuari d’internet (Hardware i Software).

4. Limitació de la responsabilitat

BHTURISTICS, s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat i la producció dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que derivin de l’ús de la informació, del contingut d’ https://bhturistics. com/ i https://elbuner.com i dels programes que incorpora, i que puguin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del servidor web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Això no obstant, i en compliment del que disposa la Llei, el prestador s’oposa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i en col·laboració de forma activa en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contradir la Llei legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix a la web, contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui immediatament a l’administrador.

La informació continguda a https://bhturistics.com/ i https://elbuner.com es considera vigent a la data de la darrera actualització, i BHTURISTICS no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la plataforma, així com en el seu contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

BHTURISTICS es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la plataforma web, així com la presentació i configuració, les condicions d’accés sense necessitat de previ avís en qualsevol moment. Així mateix, l’entitat es reserva el dret a modificar i/o ometre totalment o parcialment els continguts de https://bhturistics.com/ i https://elbuner.com i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la companyia es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L’ús de la plataforma i la informació que s’hi facilita és responsabilitat de l’usuari.

Cap tercer no podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web https://bhturistics.com/ i https://elbuner.com . Així mateix, BHTURISTICS no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la plataforma.

5. Seguretat a les comunicacions electròniques

BHTURISTICS aplica les mesures tècniques i de gestió adequades per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin, mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris. De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, i la llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), l’informem que el responsable del tractament és BHTurisitcs S.L.U. La persona interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves dades, així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita enviada per correu electrònic a l’adreça pd@bhturistics.com

6. Política en matèria de “Links” (web enllaçant i enllaçada)

6.1 Web enllaçada

Des del lloc web del client, és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web de tercers. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER i els titulars dels portals enllaçats. L’entitat no assumeix cap mena de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que es pugui accedir a través de la pàgina web .

A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la pàgina web es fa únicament i exclusivament entre l’usuari i els tercers.

L´usuari accepta que BHTURISTICS / APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l´usuari i tercers contactats per mitjà de la pàgina web.

L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

6.2 Web enllaçant

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç d’aquesta pàgina web caldrà complir amb la legislació vigent i no podrà allotjar continguts inadequats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas BHTURISTICS  /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors, estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

7. Protecció i tractament de les dades personals i galetes

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER serà tractada amb les finalitats i condicions definides al Registre d’Activitats de Tractament. A més, es podrà consultar la Política de Privadesa que regeix la pàgina web.

D’acord amb la normativa vigent, BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER informa que disposa dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts a la normativa esmentada.

En aquest sentit, aquesta web utilitza galetes per un funcionament més eficient, que poden ser acceptades per l’usuari o en tot cas rebutjades. L’ús de les anomenades cookies són explicades a la “Polítiques de Cookies”.

8. Propietat Intel·lectual i industrial

Tots els elements que apareixen a la pàgina web, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat d’BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran fer actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit d’BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER. Tots els continguts de la web, estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com degudament inscrits als registres públics corresponents.

L’accés per part de l’usuari als continguts i serveis de la pàgina web, no implica cap dret quant a la transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i exprés autorització específicament atorgada a aquest efecte per part d’BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris de la pàgina web només podran realitzar un ús privat i personal dels continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i fer còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit lús de la pàgina web, o de qualsevol dels seus elements amb fins comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol tipus de contingut del lloc web, es pot fer a través del següent correu electrònic: pd@bhturistics.com

9. Acceptació

L’ús de la web per part de l’usuari implica l’exprés i plena acceptació de les condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal a la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquests avis.

En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada cop que accedeixi a la web, ja que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la web.

10. Compromisos

BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER es compromet a no fer publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es considera publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la pàgina web a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions, com a conseqüència que s’ha esmentat en aquest apartat BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels errors esmentats.

11. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació andorrana, a la qual se sotmeten expressament les parts i renuncien a qualsevol altra jurisdicció que de conformitat amb la llei que els pugui correspondre. Per tant, seran competents per a la resolució de possibles conflictes derivats o relacionats amb el seu ús i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els jutjats i els tribunals d’Andorra.

Vuestros datos de contacto
pd@bhturistics.com
Tel: +376682715

Apartaments Turistics El Buner, Avis Legal, EGHUT : 931468D, Avd de la Posa S/N AD300 La Cortinada – Ordino Tel:+376 800460 reservas@elbuner.com

Scroll al inicio